H συμμετοχή σου... μετράει!

Τι είναι το Network Diagnostic Tool (NDT)

Με το Network Diagnostic Tool (NDT) ο χρήστης μετρά τις επιδόσεις της σύνδεσής του και ειδικότερα, λαμβάνει στατιστικά στοιχεία για τα σημαντικότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά της, όπως το διαθέσιμο εύρος ζώνης από και προς τον υπολογιστή, ο χρόνος απόκρισης πακέτου (packet round trip time) μαζί με τη διακύμανσή του και το ποσοστό απώλειας πακέτων.

Για την εκτίμηση των χαρακτηριστικών αυτών σε έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο, η εφαρμογή NDT επικοινωνεί με έναν ειδικά διαμορφωμένο εξυπηρετητή που είναι τοποθετημένος σε κεντρικό σημείο του δικτύου και έχει στη διάθεσή του μια δικτυακή σύνδεση μεγάλης χωρητικότητας. Αναλύοντας την επικοινωνία του με τον χρήστη, ο εξυπηρετητής μπορεί να εξαγάγει μία ακριβή εκτίμηση των παραμέτρων που αναφέρθηκαν προηγουμένως, η οποία και παρουσιάζεται στο χρήστη.

Η διάρκεια της μέτρησης δεν ξεπερνά τα 30 δευτερόλεπτα. Για τη χρήση του NDT απαιτείται ένας σύγχρονος browser που να υποστηρίζει την τεχνολογία HTML5 και το πρωτόκολλο WebSocket.

Χρήση του NDT

Στη σελίδα μετρήσεων του NDT, ο χρήστης καλείται να ενημερωθεί για τους όρους χρήσης και να τους αποδεχθεί πριν εκτελέσει τη μέτρηση. Κατόπιν, πατώντας το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗ εκτελεί ένα τυποποιημένο σετ μετρήσεων. Οι μετρήσεις γίνονται ξεχωριστά στη ροή ανόδου και στη ροή καθόδου. Μια τυπική μέτρηση διαρκεί 10 δευτερόλεπτα σε κάθε ροή, ενώ λίγος επιπλέον χρόνος χρειάζεται για την αρχικοποίηση της μέτρησης. Με την ολοκλήρωση της μέτρησης, εμφανίζονται τα αποτελέσματα: η θέση του εξυπηρετητή όπου έγινε η μέτρηση, η ταχύτητα λήψης και ταχύτητα αποστολής, ο χρόνος απόκρισης, η απώλεια πακέτων, και η διακύμανση της καθυστέρησης.


Ποιοτικά χαρακτηριστικά της σύνδεσης

  • Ταχύτητα λήψης & αποστολής. Με αυτές τις μετρήσεις δίνεται μια (κατά το δυνατό) ακριβής εκτίμηση του διαθέσιμου εύρους ζώνης στον υπολογιστή στον οποίο γίνεται η μέτρηση. Σημειώνεται ότι για αυτές τις τιμές όσο και για τις υπόλοιπες που περιγράφονται εδώ, η μέτρηση βασίζεται στην επικοινωνία μεταξύ χρήστη και εξυπηρετητή. Κατά συνέπεια, η εκτίμηση αφορά ολόκληρο το 'μονοπάτι' ανάμεσά τους και όχι μονάχα τη φυσική σύνδεση του χρήστη στο δίκτυο.

    Τυπικά, οι μεγάλες ταχύτητες λήψης σημαίνουν μεγάλη ταχύτητα σε downloads που κάνει ο χρήστης. Επειδή η μέτρηση γίνεται χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο TCP, συνήθως είναι ορατοί από τη μέτρηση αυτή και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν το συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η πιο αργή σύνδεση σε ένα 'μονοπάτι' καθορίζει τη μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να επιτευχθεί.
  • Χρόνος απόκρισης. Ορίζεται ως ο χρόνος που χρειάζεται ένα τυπικό πακέτο ώστε να πάει από τον χρήστη μέχρι και τον εξυπηρετητή, μαζί με τον χρόνο που χρειάζεται μια απόκριση στο πακέτο αυτό να φτάσει πίσω στο χρήστη. Είναι φανερό ότι εφόσον η μέτρηση εμπεριέχει και τις δύο κατευθύνσεις, ο χρόνος απόκρισης αναφέρεται τόσο στη ροή ανόδου όσο και στη ροή καθόδου της σύνδεσης.

    Ο χρόνος απόκρισης αποτελεί ένα πολύ σπουδαίο δείκτη ποιότητας του δικτύου, η σημασία του οποίου είναι ανάλογη με αυτή της ταχύτητας αποστολής/λήψης. Μεγάλος χρόνος απόκρισης μπορεί να σημαίνει μεγαλύτερη καθυστέρηση σε διαδραστικά δικτυακά παιχνίδια ή άλλες εφαρμογές που είναι ευαίσθητες στο χαρακτηριστικό αυτό, όπως προγράμματα τηλεφωνίας (VoIP, Skype κ.ά.). Για τον ακριβέστερο υπολογισμό του χρόνου απόκρισης, εκτελούνται δεκάδες αποστολές/αποκρίσεις και προς τις δύο κατευθύνσεις από τις οποίες εξάγεται εντέλει ένας αντιπροσωπευτικός μέσος όρος.
  • Απώλεια πακέτων. Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, σημαίνει συμφόρηση του δικτύου σε κάποιο σημείο στο 'μονοπάτι' από τον χρήστη μέχρι τον εξυπηρετητή. Σημειώνεται ότι ακόμα και τιμές της τάξης του 1% αποτελούν ένδειξη σοβαρής δυσλειτουργίας στο δίκτυο.
  • Διακύμανση. Το χαρακτηριστικό αυτό φανερώνει το εύρος τιμών γύρω από το οποίο κυμαίνεται ο χρόνος απόκρισης (βλ. παραπάνω). Παραδείγματος χάριν, μια διακύμανση της τάξης των 3 millisecond υποδηλώνει την απόσταση μεταξύ της μεγαλύτερης και της μικρότερης τιμής χρόνου αποστολής/απόκρισης πακέτου που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της μέτρησης. Η διακύμανση μπορεί συχνά να φανερώσει πιθανά προβλήματα σε μια σύνδεση δικτύου. Ωστόσο, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι βασίζεται στις ακραίες τιμές ενός πλήθους μετρήσεων και άρα δεν αποτελεί πάντα ασφαλές ποιοτικό κριτήριο.

Λεπτομέρειες

Μετά την ολοκλήρωση μιας μέτρησης, ο χρήστης μπορεί να δει μια λεπτομερή στοιχεία για τη μέτρηση, πατώντας στην ετικέτα ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ. Στις λεπτομέρειες περιλαμβάνονται τιμές παραμέτρων του πρωτοκόλλου TCP (παράθυρο λήψης, χρόνος διαδρομής μετ’ επιστροφής, αριθμός duplicate ACKs, κ.α.), για τις οποίες αναλυτική περιγραφή παρέχεται στη σχετική σελίδα του Measurement Lab.

Μηνύματα σφάλματος

Το σύστημα έχει ενσωματωμένους διαφόρους αυτόματους ελέγχους ώστε να αποφεύγεται η καταγραφή μετρήσεων με λανθασμένα στοιχεία. Για παράδειγμα, δεν γίνεται καταγραφή των μετρήσεων που πραγματοποιούνται από κινητές συσκευές ή για παρόχους των οποίων δεν αναγνωρίζεται το φάσμα διευθύνσεων, ενώ δεν επιτρέπεται η εγγραφή χρηστών από διευθύνσεις εκτός Ελλάδας.

Έτσι, αν ένας χρήστης προσπαθήσει να κάνει μέτρηση από μη αναγνωρίσιμη διεύθυνση, θα εμφανιστεί το σφάλμα:

Η διεύθυνση IP από την οποία συνδέεστε <ΙΡ διεύθυνση> δεν έχει καταχωρηθεί από τον πάροχό σας στη βάση δεδομένων του ΥΠΕΡΙΩΝ. Τα αποτελέσματα της μέτρησής σας δεν θα αποθηκευτούν. Αν είστε συνδρομητής ελληνικού παρόχου, παρακαλούμε αναφέρετε το πρόβλημα στον πάροχό σας ή στην ΕΕΤΤ.

Στην περίπτωση αυτή, αν ο χρήστης κάνει τη μέτρηση από σταθερή σύνδεση, ο πάροχος στον οποίο αντιστοιχεί η σύνδεση θα πρέπει να επιβεβαιώσει στην ΕΕΤΤ το φάσμα ΙΡ διευθύνσεων που χρησιμοποιεί. Ωστόσο, αν ο χρήστης κάνει τη μέτρηση από κινητή σύνδεση, τότε η μέτρηση δεν μπορεί να καταγραφεί.

Προκειμένου για χρήστες εκτός Ελλάδος, εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος:

Η IP διεύθυνσή σας δεν έχει καταχωρηθεί από τον πάροχό σας στη βάση δεδομένων του ΥΠΕΡΙΩΝ. Δυστυχώς δεν μπορείτε να εγγραφείτε, αλλά μπορείτε να πραγματοποιήσετε μετρήσεις ανώνυμα. Αν είστε συνδρομητής ελληνικού παρόχου, παρακαλούμε αναφέρετε το πρόβλημα στον πάροχό σας ή στην ΕΕΤΤ.

Ακόμα, πριν από κάθε μέτρηση, γίνεται έλεγχος αν η IP διεύθυνση του συνδρομητή συμφωνεί με τα στοιχεία της σύνδεσης. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία, εμφανίζεται το μήνυμα λάθους:

Η IP διεύθυνσή σας αντιστοιχεί σε διαφορετικό πάροχο απ' αυτόν της επιλεγμένης σύνδεσης. Αν θέλετε να καταγράψετε τις μετρήσεις σας, επιλέξτε τη σωστή σύνδεση από τη λίστα, ή ενημερώστε τα στοιχεία της επιλεγμένης από τις Ρυθμίσεις.

Συνήθως, το πρόβλημα παρουσιάζεται όταν ένας χρήστης έχει δημιουργήσει διαφορετικές συνδέσεις (π.χ. σπίτι, γραφείο) και δεν επιλέγει τη σωστή σύνδεση πριν τη διενέργεια της μέτρησης. Ακόμα, όταν έχει αλλάξει τηλεπικοινωνιακό πάροχο και δεν έχει ενημερώσει τις ρυθμίσεις του λογαριασμού του. Για την επίλυση των προβλημάτων, αρκεί ο χρήστης να επιλέξει τη σωστή σύνδεση, ή να ενημερώσει τις ρυθμίσεις του λογαριασμού του πριν τη μέτρηση.