H συμμετοχή σου... μετράει!

Αποτελέσματα μετρήσεων και στατιστικά στοιχεία

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων διατίθενται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Ο χρήστης μπορεί να τα δει και να τα αποθηκεύσει τοπικά:

  • Με απεικόνιση των στατιστικών στοιχείων στο χάρτη της χώρας.
  • Ως γραφήματα σε συσχέτιση με το χρόνο.
  • Ως απλή λίστα με τις λεπτομέρειες κάθε μέτρησης.

Χάρτης

Ο χάρτης με τα στατιστικά είναι το κύριο μέσο εμφάνισης των αποτελεσμάτων της στατιστικής ανάλυσης των μετρήσεων ανά περιοχή. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να δουν στο χάρτη τις μετρήσεις που έχουν γίνει στην περιοχή τους. Σε αντίθετη περίπτωση, ο χάρτης εμφανίζεται παρουσιάζοντας την ελληνική επικράτεια. Ανάλογα με το βάθος εστίασης (zoom level) τα αριθμητικά στοιχεία ομαδοποιούνται ανά ευρύτερες ή στενότερες περιοχές. Συγκεκριμένα, τα επίπεδα ανάλυσης από το χαμηλότερο προς το υψηλότερο είναι διοικητικές περιφέρειες, περιφερειακές ενότητες, δήμοι και γειτονιές (με βάση τους ταχυδρομικούς κωδικούς).


Τα πολύγωνα είναι συμμετρικά γύρω από το κέντρο της περιοχής που αναπαριστούν. Τα χρώματά τους αναπαριστούν το εύρος τιμών στο οποίο ανήκει το αποτέλεσμα της μέτρησης για τη συγκεκριμένη περιοχή. Το πάτημα ενός πολυγώνου οδηγεί στην εμφάνιση πλαισίου με τη μέση τιμή για τα μεγέθη του επιλεγμένου εργαλείου. Τα μεγέθη που μπορούν να απεικονιστούν στο χάρτη είναι, για το εργαλείο NDT:

Για το NDT απεικονίζονται οι τιμές για τα εξής ποιοτικά χαρακτηριστικά:

  • ταχύτητα λήψης (downstream speed)
  • ταχύτητα αποστολής (upstream speed)
  • χρόνος απόκρισης (Round Trip Time, RTT)
  • απώλεια πακέτων (packet loss)
  • διακύμανση καθυστέρησης (jitter)

Το εύρος τιμών για καθέναν από τους δείκτες χωρίζεται σε διαφορετικά διαστήματα, όπως υποδεικνύεται στο υπόμνημα κάτω από το χάρτη. Ανάλογα με το διάστημα, που εμπίπτει η κάθε υπολογιζόμενη στατιστικά τιμή, καθορίζεται και το χρώμα του αντίστοιχου πολυγώνου.

Επάνω από το χάρτη απεικονίζονται σε πλαίσια οι διαθέσιμες επιλογές μεγεθών, όπως η ταχύτητα λήψης και η ταχύτητα αποστολής. Με το πάτημα ενός πολυγώνου στο χάρτη εμφανίζεται πλαίσιο που παρουσιάζει τη μέση τιμή όλων των μεγεθών του επιλεγμένου εργαλείου για την περιοχή.

Για τον υπολογισμό των μεγεθών λαμβάνονται υπόψη όλες οι συνδέσεις της περιοχής, από όλους τους παρόχους (ISP).

Για την υλοποίηση έχει χρησιμοποιηθεί το Google Maps API κι επομένως ισχύουν οι δυνατότητες εστίασης και μετακίνησης του χάρτη με το ποντίκι, όπως και σε κάθε εφαρμογή αυτού του τύπου. Ο επισκέπτης μπορεί να χρησιμοποιήσει το ποντίκι ή/και την ειδική γραμμή εστίασης (zoom control slider) για τις παραπάνω ενέργειες.

Σε μεγαλύτερες αναλύσεις, οι μετρήσεις δεν ομαδοποιούνται σε συγκεντρωτικά στατιστικά ανά περιοχή, αλλά ανά σύνδεση. Επίσης, σε κάθε πλαίσιο, μαζί με τα μετρούμενα μεγέθη, συμπεριλαμβάνονται ενδείξεις με:

  • Την ονομαστική ταχύτητα του πακέτου που έχει αγοραστεί από τον χρήστη.
  • Το πλήθος των μετρήσεων που έχουν καταγραφεί από το χρήστη.

Γραφήματα

Το ΥΠΕΡΙΩΝ καταγράφει τις μετρήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι οι χρήστες έχουν εγγραφεί προηγουμένως στο σύστημα. Με βάση τις μετρήσεις αυτές εξάγονται στατιστικά στοιχεία από την εφαρμογή. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να βλέπει ανά πάσα στιγμή το ιστορικό των δικών του μετρήσεων μέσω γραφημάτων.

Οι μετρήσεις εμφανίζονται σε συνάρτηση με το χρόνο και η καθεμιά αντιστοιχεί σε μία ημέρα. Όταν ο χρήστης έχει πραγματοποιήσει περισσότερες μετρήσεις σε μια μέρα, τότε η τιμή προκύπτει ως μέσος όρος.

Τα μεγέθη που αναπαριστώνται εδώ είναι τα πέντε μεγέθη που απεικονίζονται και στους χάρτες.

Λίστα μετρήσεων

Οι λεπτομέρειες της τρέχουσας μέτρησης του χρήστη εμφανίζονται με την ολοκλήρωσή της από το επιλεγμένο εργαλείο. Το ιστορικό του χρήστη, όμως, που περιλαμβάνει όλες τις καταγεγραμμένες μετρήσεις του παρελθόντος, εμφανίζεται με επιλογή της ετικέτας Αναλυτικά.

Κάθε μέτρηση χαρακτηρίζεται από την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής της. Η καταγραφή αυτή γίνεται μόνο για τους εγγεγραμμένους χρήστες του συστήματος. Το κουμπί Export data as CSV file δίνει τη δυνατότητα αποθήκευσής τους τοπικά. Το άνοιγμα του αρχείου γίνεται μέσω μιας εφαρμογής λογιστικών φύλλων (π.χ. Microsoft Office Excel).

Ετήσιες αναφορές